​આજ નું દિવ્ય ભાસ્કર  ન્યૂઝ પેપર ડાઉનલોડ કરો.

અમારી સાઈટ પર રોજ ન્યૂઝ પેપર એન્ડ મટેરીઅલ મુકવામાં આવે છે. માટે તમે રોજ એક વખત અવયસય મુલાકાત લો.

નીચે ની લિંક પર થિ તમે આજ નું પેપર મેળવી સક્સો.

તમારા ગ્રુપ મા રોજ પેપર માટે 8000212153 આ નંબર એડ કરો. અથવા અમને એ નંબર પર whtsapp કારી દો.

Download

Advertisements