આહીર સમાજ માટે
સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ની તયારી કર્તા આહીર સમાજ  ના વિધાર્થી માટે ક્રિષ્ના foundation રાજકોટ આવનારી ભરતિયૉ માટે ક્લાસ ચાલું કરે છે તેં નીચે મુજબ છે. કોર્ષ જાણવા માટે નીચે ફોટો આપેલો છે.

તમારા ગ્રુપ મા daily updates માટે 8000212153 આ નંબર add કરો.અથવા અમારાં group મા add થવા નીચે ની whtsapp લિંક પાર ક્લિક કરો.
https://chat.whatsapp.com/9yaUcpnVTF9I6EUaje5ulq

Advertisements