• આ file બહુજ મહત્વ ની છે.
  • આ file મા ધોરણ 6 to 10 ની સમાજ વિદ્યા નાં 2350 questions એન્ડ મહત્વ નાં બધાં ટોપિક વિસ્તાર મા આપેલા છે.
  • આ પ્રશ્નો તમને ક્લાસ 3 to ક્લાસ 1 બધી exams મ ઉપયોગી થાશે.
  • જેમા બધા પ્રકરણ પ્રમાણે question આપેલા છે.

Download

Advertisements