નાયબ મામલતદાર ની તયારી કરતા મિત્રો માટે મહત્વ નું materials.

1. જીવ વિજ્ઞાન

2. વનસ્પતિ

3. Current affairs

4. વિજ્ઞાન

અને બીજુ  ઘણુ બધુ નીચે આપેલી files download કરો.

File1

File2

File3

File4

File5

File6

File7

File8

Advertisements