મિત્રો નાયબ મામલતદાર માટે આપને ઊંડાણ પૂર્વક નું knowledge હોવું જોય.

આ file મા મહત્વ નું છેલ્લા 1 વર્ષ નું કરંટ affair છે જેનાં ટોપિક જોઇ લેવા જો ગમે તૌ download કરવું.

  • મહત્વ નાં દિવસો
  • ગુજરાત સરકારની મહત્વની નીતિઓ
  • રમત ગમત
  • ગુજરાત સરકાર નું મહત્વ ની યોજનાઓ
  • મહોત્સવ
  • નિમણુંક
  • એવોર્ડ પુરસ્કારો
  • નિધન
  • મહત્વ ની ઘટનાઓ
  • વિજ્ઞાન 

File મા 64 page છે.

Size – 31.9mb

મિત્રો size નો જોતાં download કરજો.

Download

Advertisements